11096114.jpg

ส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

วันที่ 11 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ณ ศาลาประชาคมอำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุอำเภองาวจำนวน 200 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุของรัฐบาล ประกอบกับข้อมูลประชากรของจังหวัดลำปางเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 มีประชากรสูงอายุ 156,125 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของประชากรในจังหวัดลำปาง และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินโครงการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางมากที่สุด อีกเป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และให้ผู้สูงอายุมีความสุข เป็นพลังคลังสมองให้แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป จึงได้จัดโครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจประเมินให้คำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง การบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม การสร้างความสุขด้วยตนเอง การมีจิตอาสาและสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง การเตรียมการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีสุขภาพกายและใจที่ดี และมีความรู้ในการดูแลตนเอง ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้านการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด.

                           11096113.jpg       11096110.jpg        11096109.jpg 

                                                                  11096112.jpg       11096111.jpg

ภาพ : เกศินี  แสงผะการ

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao