11096104.jpg

อบจ.ลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

โดยจังหวัดลำปางร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ มีจิตสำนึกที่ดีงาม รักและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

โอกาสนี้ได้กำหนดให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ณ บริเวณโครงการฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งน้ำ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและประชาชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง.

                11096105.jpg    11096106.jpg    11096107.jpg

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao