10096101.jpg

อบจ.ลำปางหนุนงานการศึกษา อุดหนุนงบจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2561 หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ

วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกวดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2561 นับเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา โดยการจัดเวทีแสดงความสามารถดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจที่ทำให้นักเรียน ครู ตลอดจนสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตรงกับเป้าหมายของการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่ดีมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความคิดริเริ่ม และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยการจัดงานครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และพันธกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ .

                             11096101.jpg      11096102.jpg      11096103.jpg

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao