Untitled-6.jpg

รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง ก.ท.จ.ลำปาง และ ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ณ โรงแรมเวียงลคอร จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยมีประเด็นที่พิจารณาร่วมกันดังนี้
1.การแก้ไขนิยาม
2.ด้านโครงสร้างองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3.ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4.ด้านการสร้างดุลยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5.ด้านระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                      6.เกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

    31086104.jpg   31086101.jpg   31086103.jpg   31086107.jpg

                                  31086102.jpg

 

ภาพ : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao