29086105.jpg

คกก.พัฒนาอบจ.ลำปางพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาอบจ.ลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีวาระที่สำคัญคือ (ร่าง) แผนพัฒนาอบจ.ลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และ (ร่าง) แผนพัฒนาอบจ.ลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2      ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) ดังกล่าว

โดยระเบียบวาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ซึ่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้นำโครงการที่ได้แจ้งประสานจากหน่วยงานในสังกัด โครงการประสานแผนพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่เป็นข้อเสนอปัญหา/ความต้องการจากเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากจังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 รวมทั้งหมด 1,877 โครงการ งบประมาณ 3,482,720,929 บาท

ส่วนระเบียบวาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาอบจ.ลำปางสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 รวมทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณ 5,050,000 บาท.

29086109.jpg     

 29086107.jpg 29086108.jpg 29086110.jpg 29086111.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao