IMG_9819.jpg

รู้หรือไม่? ยุงเป็นสัตว์ที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลก ...อีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดี ๆ ของโครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 103 แห่ง ในจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนให้มีความรู้และป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อ

โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ โดยโรคติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย เมื่อมีการติดต่อถ่ายทอดไปยังผู้อื่นก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการควบคุมที่เคร่งครัด ชัดเจน และมีมาตรฐาน ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย โรคซิก้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคอื่นที่อุบัติใหม่ ฯลฯ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อระดับชาติ แต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่กับคณะกรรมการและเจ้าพนักงานในการใช้อำนาจทางอาญา แพ่ง และอำนาจทางการปกครอง ซึ่งถือเป็นเจตนารมย์หรือสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ภายหลังพิธีเปิด นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวศรีสุชา เชาว์พร้อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ วิทยากรบรรยายเรื่องโรคไข้เลือดออกกล่าวว่า ยุงลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลก โดยอยู่ในลำดับที่ 1 หรือ 2 จากอันดับ 15

การบรรยายเรื่องโรคไข้เลือดออก โรคซิก้า และอาหารเป็นพิษและโรคมือเท้าปาก โดยทีมวิทยากรจกสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มสาธิต/การฝึกทักษะในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ฐานที่ 1 การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ฐานที่ 2 การล้างผักผลไม้ การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย ฐานที่ 3 การทำแผลสุนัขกัดก่อนไปโรงพยาบาล

โดยในฐานที่ 1 การสำรวจลูกน้ำยุงลาย มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ไข่ของยุงที่ขังอยู่ตามภาชนะต่าง ๆ ถึงแม้จะไม่มีน้ำขังหรือน้ำแห้ง แต่ไข่ของยุงนั้นสามารถมีอายุยาวนานได้ถึง 1 ปี ซึ่งเมื่อมีน้ำขังในภาชนะนั้นก็พร้อมที่จะเปิดเป็นลูกน้ำและยุงลายต่อไป ส่วนยุง 1 ตัว ออกไข่ได้ 50-300 ฟอง/ครั้ง ดังนั้นจึงควรมีการทำลายหรือควบคุมเพื่อมิให้มีการเพิ่มปริมาณอันจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

สำหรับวิทยากรที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย 
1.นางสาวศรีสุชา เชาว์พร้อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายเรื่องโรคไข้เลือดออก
2.นางสาวรัตนา ไชยมูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายเรื่องโรคอาหารและน้ำ
3.นางสาวชฎาร โทปุรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายเรื่องโรคมือเท้าปาก
4.นางนงนภักสรณ์ บงจกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
5.นายศุภกร อนุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่
6.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง บรรยายเรื่องยุงลาย

#ติดตามรับฟังรายละเอียดของการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ youtube chanel :https://bit.ly/2jK7nf8 ในเร็ว ๆ นี

 28016109.jpg  28086104.jpg  28086105.jpg     28086107.jpg  28016107.jpg

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao