01086135.jpg

อบจ.ลำปางทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ส่งเสริม สืบทอด สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ซึ่งการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

    01086134.jpg   01086139.jpg   01086138.jpg   01086140.jpg

                 01086141.jpg    01086136.jpg    01086137.jpg

ข่าว : จิรภัทร ปันทะโชติ

ภาพ :รุ่งเรือง ขันธิมา / จิรภัทร ปันทะโชติ

แฟ้มภาพ /ตัดต่อ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: www.lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao