01086132.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาณ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาณ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง การถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                                 01086124.jpg       01086125.jpg       01086129.jpg

                                 01086127.jpg        01086130.jpg        01086131.jpg  

                                                 01086126.jpg    01086133.jpg

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา 

ภาพ :รุ่งเรือง ขันธิมา / จิรภัทร ปันทะโชติ

แฟ้มภาพ / ตัดต่อ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: www.lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao