01086114.jpg

อบจ.ลำปาง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

การถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา และประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ได้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยนำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดพระธาตุจอมปิง และช่วงบ่ายจะเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

                      

    01086113.jpg    01086112.jpg    01086115.jpg    01086106.jpg

    01086122.jpg    01086123.jpg    01086117.jpg    01086119.jpg

                   01086118.jpg     01086116.jpg     01086120.jpg         

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ :รุ่งเรือง ขันธิมา / จิรภัทร ปันทะโชติ

แฟ้มภาพ / ตัดต่อ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: www.lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao