31076102.jpg

อบจ.ลำปางใช้กระบวนการ Active Learning และจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายนักบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาด้านภาษาไทย "โดยใช้กระบวนการ Active Learning และจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดควมรู้ให้กับเด็กและเยาวชน" ของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาประชาคม(หลังเก่า) อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนายมานะ ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) และประธานชมรมครูอำเภองาว กล่าวรายงาน

โอกาสนี้นายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 1 และนายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่อาชีพ สุขภาพอนามัย ฯลฯ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาด้านภาษาไทย "โดยใช้กระบวนการ Active Learning และจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน" นั้นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านภาษาไทยของจังหวัดลำปางให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการ Active Learning และจัดทำทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้อีกทั้งเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนสามารถอ่านออกเขียนได้ และเพื่อเห็นประโยชน์และตระหนักถึงการใช้กระบวนการ Active Learning

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาด้านภาษาไทยของจังหวัดลำปาง รวม 80 คน โดยนางเพลิน สุขรัตน์ และนางเพ็ญศรี อินต๊ะเสน เป็นวิทยากร

                         31076103.jpg      01086105.jpg      01086104.jpg

                         01086102.jpg      01086103.jpg      01086101.jpg

ภาพ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO/?ref=bookmarks

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO/?fref=ts

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCM2MbMYLGi0crxyIY0Rk14Q…