31076101.jpg

คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.ลำปาง เขตพื้นที่ อ.เมืองปาน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ อำเภอเมืองปาน ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งสะแกง ม.2 ต.บ้านขอ - บ้านดอนแก้ว ม.2 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำจำ ม.3 ต.เมืองปาน - บ้านทุ่งส้าน ม.1 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9 - บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9 - บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ - บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

 31076118.jpg        31076119.jpg

ภาพ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao