09076106.jpg

อบจ.ลำปาง เดินหน้า นำบุคลากรศึกษาดูงาน อบจ.ตราด
วันที่ 7 ก.ค.2561 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำบุคลากร อบจ.ลำปาง ศึกษาดูงาน ณ อบจ.ตราด โดยมีนายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด กล่าวต้อนรับ และ ร้อยโทหญิง ปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายก อบจ.ตราด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารการเงินการคลัง ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง มากยิ่งขึ้น
# จ.ตราด เมืองเกาะในฝัน
# เมืองแห่งความสุขสีเขียว

  12076113.jpg    12076116.jpg

12076115.jpg     12076114.jpg