09076101.jpg

อบจ.ลำปางจับมือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” วันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อบจ.ลำปาง

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ ทรงคำนวณและพยากรณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ๒ ปีได้อย่างแม่นยำ

ดังนั้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจึงได้ร่วมมือจัดโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคัดเลือกตัวแทนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ (๖) รวมถึง เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน ๓,๐00 คน

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

#การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
- ประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๔ – ม.๖)

#การประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษากศน. (ระดับพื้นที่) ภาคเหนือตอนบน เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

#นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

#นิทรรศการ/สาธิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆ