09076109.jpg

อบจ.ลำปาง ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ณ เกาะช้าง จ.ตราด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีนายสมโภชน์ ทัศมากร เกษตรกรต้นแบบและประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ แนะนำการดำเนินงานด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จากนั้นเวลา 11.00 น.ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ และด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้าง โดยมีนางสาวไพจิตรี สุวรรณพิทักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเกาะช้าง และนางสาวบุศรา เสริมสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.ลำปาง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร

  12076107.jpg  09076105.jpg  10076123.jpg  10076119.jpg

                                     12076110.jpg    12076108.jpg   12076111.jpg