1107089.jpg

อบจ.ลำปาง ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ก่อนเริ่มได้สวดมนต์อธิษฐานขอให้ทีม "หมูป่า อะคาเดมี่" ปลอดภัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีบุคลากรจำนวน 300 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

โดยก่อนเริ่มการอบรมได้ร่วมสวดมนต์และส่งจิตอธิษฐานขอให้นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ รวม 13 ชีวิต ของ จ.เชียงราย กลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยมีนายชาตรี ยศสมเสน เป็นผู้นำสวด

สำหรับโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เสริมสร้างความคิดและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฎิบัติงาน ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ตลอดจนทราบแนวคิดการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน

แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาคคือ วันที่ 2 ก.ค. 2561 รับฟังความรู้ด้านวิชาการจากนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย และช่วงบ่ายกิจกรรม Work shop เรื่อง "กระบวนการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยทีมวิทยากรจาก ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

และในระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.2561 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิล จ.พิษณุโลก , การบริหารจัดการสวนสาธารณะสวนบัวอมรันต์ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร , ดูงาน อบจ.ระยอง จ.ระยอง ซึ่งได้รับรางวัล องค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2558 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพจากสถาบันพระปกเกล้า และ อบจ.ตราด ซึ่งได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2560 และด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 และศึกษาดูงานเทศบาลเกาะช้าง ด้านการบริหารจัดการขยะ รวมถึงศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนเกาะช้าง.

                  1107085.jpg       1107090.jpg       1107091.jpg

        1107088.jpg         1107086.jpg         1107087.jpg