1107066.jpg

ผลการแข่งขันกินสับปะรด อีกหนึ่งกิจกรรมร่วมสร้างสีสันภายในงาน "เทศกาลสับปะรดลำปาง" ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

ชนะเลิศ นายทัศพล เต็มพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.กมลชนก พิมสาร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.อภิรดา คำฟูบุตร

              1107069.jpg      1107070.jpg      1107071.jpg