1107049.jpg

นายก อบจ.ลำปาง เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง

วันที่ 29 มิ.ย.2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยนางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวรายงาน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปางเป็นการบูรณาร่วมกันระหว่าง อบจ.ลำปาง
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างเยาวชนตัวอย่างในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่เยาวชน และเพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

                                   1107052.jpg   1107053.jpg    1107051.jpg

                                                 1107050.jpg       1107048.jpg