1107046.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดโครงการฝึกอบรมและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้พัฒนาความรู้ ศักยภาพและทักษะการปฏิบัติตามวิถีการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว ชุมชน สู่ความเป็นชุมชนและสังคมที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ณ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว” บ้านเลขที่ 482 บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชมวีดีทัศน์ของบ้านบัวแก้ว , การเรียนรู้เกษตรเชิงวิถี และชาวนามืออาชีพ และการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ โดยวิทยากร นายเนตร ใจเที่ยง และชมการสาธิตจากวิทยากรและทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในแหล่งการเรียนรู้ฯ

                                                            1107041.jpg            1107043.jpg

 

                                             1107042.jpg               1107044.jpg                1107047.jpg