2706611.jpg

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำและวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลำปาง ซึ่งมีกำหนดการอบรม 2 วัน คือ วันที่ 23 -24 มิ.ย.2561 มกลุ่มเป้าหมาย 200 คน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบทบาท หน้าที่ลูกเสือชาวบ้าน จ.ลำปาง ให้ร่วมกันส่งเสริมความรู้รักชาติ สามัคคีในชุมชน หมู่บ้าน และตอบสนองต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรวมเฉลิมพระชนมพรรษษ แด่ ร.10 ในปี 2561 นี้

                                       2706612.jpg     1107029.jpg     1107026.jpg   

                                       1107030.jpg     1107028.jpg     1107027.jpg