1107017.jpg

อบจ.ลำปาง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำปางพร้อมคณะ ฯ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังการนิเทศดังกล่าว 
ทั้งนี้ นายไกรเชษฐ์ ทองบุตร นิติกรชำนาญการ อบจ.ลำปาง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ 6 เดือน จำแนกตามมิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติการและการดำเนินการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
อบจ.ลำปางได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมิติที่กำหนด โดยในปี 2561 มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนฯ ทั้งหมด 38 เรื่อง ได้ดำเนินการไปแล้ว 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.26 คงเหลือ/อยู่ในระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.74

           1107016.jpg    1107015.jpg    1107019.jpg     1107020.jpg   

           1107022.jpg    1107025.jpg    1107023.jpg     1107021.jpg