1107008.jpg

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กำหนดประชุมคณะทำงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรื่อง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบและรับรองแบบประเมินตนเอง และดำเนินการส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบ โดยแจ้งผลข้อมูลการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แล้วแจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบต่อไป

                               1107007.jpg   1107006.jpg   1107005.jpg