310563.jpg

วันที่ 25 พ.ค. 2561 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำนักเรียน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบฯ 2561 ต่อนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ประธานในพิธี

อบจ.ลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด ประกอบกับได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของจังหวัดลำปาง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดย อบจ.ลำปางมีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างเยาวชนตัวอย่างในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุม รร.ลำปางกัลยาณี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู แกนนำเยาวชน และสมาชิกTO BE NUMBER ONE เจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง วิทยากรจาก สนง.สาธารณสุขจ.ลำปาง และผู้สังเกตุการณ์ โดยมีการอบรม แบ่งฐานการเรียนรู้ การสรุปประเด็นการเรียนรู้ในแต่ละฐาน การนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE รร.เถินวิทยา และ รร.ลำปางกัลยาณี และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE กับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

 

   DSC_2942.JPG     DSC_2974.JPG   EST_2892.JPG   DSC_2987.JPG 

   DSC_2950.JPG    DSC_3025.JPG  DSC_3098.JPG    DSC_3037.JPG   

                                                                            DSC_3112.JPG    DSC_3144.JPG