6152402.jpg

การพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน นับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก หรือการคมนาคมยังเข้าไม่ถึง

ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่อ้อน ท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่ทางตำบลหลวงใต้และท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ที่สำคัญทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ โดยการประสานงานและติดตามการดำเนินโครงการของนายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 2

 

250561.jpg  6152401.jpg  24051443.jpg  24051444.jpg