1905วอ1.jpg

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดย ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ในห้องเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นายทองดี กล่าวว่า การที่เชิญศึกษานิเทศก์มาเพื่อให้ความรู้แก่คณะครูในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งก็ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระบบหรือมาตรฐานทางการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะขอฝากให้เสริมหลักสูตรที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ และโดยเฉพาะยิ่งอยากให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้มองถึงการการศึกษาต่อในสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. เนื่องจากตลาดมีความต้องการมากกว่าระดับอุดมศึกษา คือ เรียนจบเร็วกว่า ได้ทำงานเร็วกว่า

นอกจากนี้ก็อยากให้เสริมหลักสูตรการศึกษาในเรื่องของภาษาต่างประเทศ โดยเน้นทักษะการสื่อสารมากกว่าที่จะเน้นด้าน Grammar หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพราะอยากให้เด็กรร.วอแก้ววิทยาสามารถสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวในทุกเรื่องราวได้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ เช่น มัคคุเทศก์ ค้าขาย เป็นต้น.

 

                       1905วอ6.jpg     1905วอ5.jpg     1905วอ4.jpg     1905วอ3.jpg

 

                                            1905วอ7.jpg          1905วอ2.jpg            1905วอ8.jpg