111908.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือและเตรียมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ลำปางพลัสลำพูน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ซึ่งมีผู้นำหรือผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง มีแผนจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ในจังหวัดลำปางและลำพูน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจ.ลำปางและลำพูนในช่วงฤดูฝนหรือกรีนซีซั่นให้มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยจังหวัดลำปางและลำพูนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ดังนั้น ททท. สำนักงานลำปางจึงได้กำหนดการประชุมหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ได้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางมากมาย รวมทั้งนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง เผยว่า อบจ.ลำปางยินดีให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีโครงการหรือแผนงานด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งที่ผ่านมา อบจ.ลำปางได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาและสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน      ล่าสุดที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานคือ การสร้างถนนไปยังวัดพระธาตุดอยพระฌาณ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นอกจากนี้ในส่วนของการนำเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว ก็สามารถนำเสนอเข้าแผนในปี 2562 ได้  ซึ่ง อบจ.ลำปางมีความยินดีที่จะให้การส่งเสริม/สนับสนุนเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้เดินหน้าไปด้วยกัน. 

 

 

                                       11190.jpg          111901.jpg                   

                                                                                         11903.jpg