15573.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เดินทางมายังห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และรับฟังประเด็นปัญหาและอุปกสรรคในการดำเนินงาน และร่วมหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และนายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ให้การต้อนรับ นำเสนอความคืบหน้าและตอบข้อซักถามต่อคณะ

จากนั้นในเวลาประมาณ 11.20 น. คณะได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนไชย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมสถานที่

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ ฯ กล่าวว่า อบจ.ลำปางมีศูนย์จัดการขยะที่ดี สร้างแล้วเสร็จ แต่ติดปัญหาที่ไม่สามารถนำขยะเข้าสู่พื้นที่ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่สามารถนำขยะเข้ามายังศูนย์จัดการขยะ ฯ จึงอยากหารือร่วมกัน และอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัดลำปาง ถ้าขยะเข้าไม่ครบถ้วนต้องทำอย่างไร เพราะเหตุใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จึงไม่นำขยะเข้ามาบริหารจัดการที่ศูนย์ขยะของ อบจ.ลำปาง ต้องเคลียร์ในแต่ละประเด็นให้ได้ และเมื่อทราบถึงปัญหาท้องถิ่นจังหวัดก็ต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ก็จะมีความพร้อมที่จะดำเนินการและในการของบประมาณก็จะไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมองในภาพรวมของจังหวัดว่าแบ่งกี่คลัสเตอร์

"ประเด็นในวันนี้ที่มาเพื่อเสนอให้มีการร่วมตรวจกับหน่วยงานในพื้นที่ เล่าถึงประเด็นปัญหา และเป็นข้อสังเกต ข้อคิดเห็น รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต"

     180501.jpg    1805614.jpg    1805610.jpg    1805619.jpg  

     15572.jpg     1805615.jpg    1805617.jpg   1805618.jpg