610517.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาก นำโดยนายชลิต ธนโชติวณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก ซึ่งนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลเมืองตากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการที่ดี ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โอกาสนี้นางสาวพรรณี การะกัน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ได้บรรยายสรุปการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ.

 

                                     6105171.jpg      6105173.jpg    6105172.jpg

 

                                     6105174.jpg      6105716.jpg     6105175.jpg