3412.jpg

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จับมือสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ให้เด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฎ กติกา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น นำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยฝึกทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 3 - 4 พ.ค.2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

   3417.jpg     3413.jpg   3414.jpg   3419.jpg

สำหรับวันที่สองของการฝึกอบรม เด็กๆเยาวชนได้แบ่งทีมลงสนามจริงเพื่อทำการแข่งขันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความรอยยิ้ม และความสนุกสนาน

   3420.jpg    3423.jpg    3424.jpg    3421.jpg

                                                                           3411.jpg    7564.jpg