3051.jpg

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) และอนุกรรมการ เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อพบปะหารือและประสานบูรณาการแนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทยวิถีพอเพียง

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด ฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ลำปาง

โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง และนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อประธานคณะอนุกรรมการ ฯ

                         3053.jpg   3057.jpg   3056.jpg   3059.jpg

                                                   3060.jpg       3058.jpg      3054.jpg

                                                                                                      3052.jpg