IMG_5308.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันที่ 26 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของจังหวัดลำปาง ให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในด้านภูมิปัญญาให้ต่อยอดแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

IMG_5155.jpg IMG_5248.jpg IMG_5255.jpg

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยและจังหวัดลำปาง บทบาท ความสำคัญของผู้สูงอายุต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กฎหมายและสิทธิประโยขน์ของผู้สูงอายุ โดยนางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ซึ่งโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่ตอบรับนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทำหรือกิจกรรมที่เหมาะสม อย่างสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานต่อ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี

IMG_5167.jpg IMG_5136.jpg IMG_5122.jpg

IMG_5309.jpg 

IMG_5314.jpg IMG_5322.jpg IMG_5324.jpg

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao/?fref=ts

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO/?fref=ts

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCM2MbMYLGi0crxyIY0Rk14Q…