30595050_2111710892202476_6179095339094507520_o.jpg

กำหนดการ #ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิงละกอนลำปาง"

#วันที่ 13-14 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

กำหนดการดังนี้ 

วันที่ 13 เมษายน 2561

เวลา 08.30 น. - ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. - ขบวนอันเชิญสารีริกธาตุทางน้ำจากเกาะชมลมเรือพาย 
- เรือ 2 ลำ ประกอบด้วย ฝีพายลำละ 2 คน ผู้อันเชิญ ลำละ 4 คน
- นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด อันเชิญสารีธาตุ ขึ้นประดิษฐานบนแทน และนำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง ประกอบพิธีสรงน้ำ
- การแสดงกลองสะบัดชัย
- การแสดงฟ้อนขันดอก 
- นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดอุโมงค์น้ำสะสายพานสายรุ้งและ ประดับตุงเจดีย์ทราย
- การแสดงวงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์
- การแสดงดนตรีโฟล์คซอง
- จุดบริการเติมน้ำแก่ประชาชนฟรี (ด้านหน้าลานกระทิง)

วันที่ 14 เมษายน 2561
เวลา 08.00 น. - ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดงาน (สวนสาธารณะหนองกระทิง) 
เวลา 09.00 น. - พิธีเปิด
- พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ
- นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้โอวาทและเปิดการประกวดวงปี่พาทย์ พื้นเมือง
- ตัวแทนผู้สูงอายุให้พร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
เวลา 09.30 น. - การประกวดวงปี่พาทย์พื้นเมือง
เวลา 14.00 น. - พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวงปี่พาทย์พื้นเมือง
- พิธีปิดงาน

หมายเหตุ 
1. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย / ชุดพื้นเมือง
2. มีจุดบริการเติมน้ำฟรี ในวันที่ 13 – 14 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.