IMG_1721.jpg

ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ดีเดย์วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 2561 เปิดตัวกิจกรรมแรก “ปั่นไหว้พระ” รับสมัคร 7-12 มี.ค.2561 รับเพียง 350 คน

นายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ว่า กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” โดยดำเนินการระยะที่ 1 ใน 13 จังหวัด ระยะที่ 2 ใน 11 จังหวัด สำหรับระยะที่ 3 ได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการ จำนวน 15 แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ระยะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น/จังหวัดในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามแนวยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส. (1 สวน 1เส้นทาง 1 สนาม) สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในท้องถิ่นให้รับรู้และตระหนักในสิทธิ์และการใช้ถนนร่วมกันบนท้องถิ่น จัดหาองค์ความรู้ด้านเทคนิควิชาการเพื่อการออกแบบและการจัดการเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และสนับสนุนการจัดกระบวนการเพื่อการขยายผลและผลักดันนโยบายจักรยานภายในจังหวัดลำปาง

IMG_1724.jpg 

IMG_1749.jpg IMG_1732.jpg

ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน อาทิ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเชิงกายภาพตามกรอบยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส. และทัศนคติต่อการใช้จักรยาน การจัดประชุมประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและขอความเห็นร่วมต่อเรื่องการใช้จักรยาน ตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 ส. จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในพื้นที่ เป็นต้น โดยในส่วนของกิจกรรมการปั่นจักรยานนั้น ได้กำหนดไว้ 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ ปั่นจักรยานไหว้พระ ปั่นจักรยานปล่อยปลา และปั่นจักรยานปลูกป่า ซึ่งในเร็ว ๆ นี้คือ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งแรก โดยปั่นจักรยานไหว้พระที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

นายสุทิตย์ มงคลคลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับงบประมาณจาก สสส.ซึ่งหลักของ สสส. คือเชิญชวนนักปั่นและประชาชนทั่วไปได้ออกมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นว่าถนนปลอดภัย โดยในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระสถานที่สำคัญของอำเภอเกาะคา ได้แก่ วัดไหล่หินหลวง และวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นการปั่นเพื่อความสามัคคี รูปแบบ Bike Rally มีการทำกิจกรรมหา RC และเล่นเกมส์ เริ่มปล่อยตัวในเวลา 07.00 น. จุดสตาร์ทอยู่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปั่นไปยังจุดพัก 1 เฮือนงิ้วแดง จุดพัก 2 วัดไหล่หินหลวง จุดพัก 3 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จุดพัก 4 ลานกิจกรรม จุดพัก 5 วัดพระธาตุลำปางหลวง และกลับมาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมระยะทางประมาณ 36 กม.

IMG_1628.jpg IMG_1716.jpg IMG_1714.jpg

การปั่นไหว้พระดังกล่าว จะเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน สร้างความสามัคคี นักปั่นไม่ต้องใช้ความเร็วมาก จักรยานแม่บ้านก็สามารถออกมาร่วมกิจกรรมได้ จึงขอเชิญชวนไปยังนักปั่นจักรยานและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระ สมัครได้เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง www.lp-pao.go.th หรือที่ชั้น 1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับเพียง 350 คนเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ส่วนกิจกรรมการปั่นปลูกป่าและการปั่นปล่อยปลา ยังไม่ได้มีการกำหนดวัน/เวลา แต่ได้กำหนดสถานที่ไว้แล้วคือ ปั่นปลูกป่า จะเป็นกิจกรรมปั่นเพื่อปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีจุดสตาร์ทที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ใช้เส้นทางคันคลองชลประทาน(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ) และจุดสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองกระทิง และกิจกรรมปั่นเพื่อปล่อยปลาจะดำเนินการในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง แวะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและกลับมาสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมรับจำนวนจำกัดเพียง 350 ท่านเท่านั้น

IMG_1621.jpg IMG_1757.jpg IMG_1758.jpg

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีแผนงานและจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยาน กำหนดให้เป็นวาระของจังหวัดและจัดสรรงบประมาณพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัย และส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง ในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานดังกล่าว นอกจากการลงทุนด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ถึงการใช้จักรยานอย่างปลอดภัย การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในประเด็นการใช้จักรยานในชุมชน การจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความต้องการในการใช้จักรยานให้มากขึ้น เป็นภาระหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ 3 ส. ในกิจกรรมการปั่นปลูกป่าและการปั่นปล่อยปลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยทำที่จอดรถจักรยาน เส้นทางจักรยาน ระยะทาง 2 กิโลเมตร จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้จักรยาน ป้ายบอกเส้นทาง ที่จอดรถ เป็นต้น เพื่อให้มีเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ และในฐานะเจ้าของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมปั่นปลูกป่าและปั่นปล่อยปลา ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการปั่นเพื่อสุขภาพ เพื่อออกกำลังกาย หรือเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับ สสส.ที่ได้กำหนดกิจกรรมหลัก ๆ การปั่นไหว้พระ ปั่นปล่อยปลา และปั่นปลูกป่า นับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งจะทำให้มีนักปั่นและประชาชนที่ยังไม่ปั่นจะหันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้น เช่นการปั่นจักรยานไหว้พระที่อำเภอเกาะคาซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การปั่นปล่อยปลาที่สวนสาธารณะหนองกระทิงทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรวมถึงการปั่นปลูกป่าที่เปิดให้นักปั่นจักรยาน และประชาชนได้ชมศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ที่มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การปั่นไปปลูกป่านอกจากบรรลุวัตถุประสงค์ของ สสส.แล้ว ยังทำให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจในการทำงานของศูนย์จัดการขยะฯ อบจ.ลำปาง และมีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำปางร่วมกัน