28471177_2054379744602258_453283534090534912_o.jpg

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัญที่ 1) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 วาระ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ
3.1.ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อญัตติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
3.2 ญัตติขออนุมัติปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่จางหลวง

      บ้านนาสันติราษฏร์ หมู่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3.3 ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

28575644_2054379941268905_3116048062292688896_n.jpg

28575710_2054379731268926_8913539255104438272_o.jpg 28795714_2054379967935569_8180668545638596608_o.jpg 

28575879_2054380161268883_2140157400160665600_o.jpg 28783208_2054380097935556_881497876650262528_o.jpg