28162259_2039462896093943_8702038828032198630_o.jpg

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 วาระ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ
3.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาฯรายจ่ายตามขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
3.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านไร่อ้อย หมู่ 5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา (เขตเทศบาลตำบลเกาะคา) บ้านหนองแหวน หมู่ 4 ตำบลศาลา (เขตเทศบาลตำบลศาลา) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ้างเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ 2561
- 3.5 ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีงบประมาณ 2561
- 3.6 ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก ประจำปีงบประมาณ 2562
- 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

28238400_2039462049427361_1070284308912980190_o.jpg

28161551_2039462879427278_7582394849830112835_o.jpg 19238249_2039462506093982_5454476878278390788_o.jpg 28162253_2039462402760659_7243194085340872516_o.jpg

28161917_2039462706093962_3298033066728680292_o.jpg