27709539_2014107731962793_9148820350879359417_o.jpg

อบจ.ลำปางร่วมรณรงค์ "ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน"

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดลำปางร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยได้ดำเนินการติดตั้งป้ายคัทเอาท์รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัว และก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควันในท้องที่ของจังหวัดลำปาง

โดยจังหวัดลำปางได้มีการประกาศ เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดห้วงระยะเวลาวิกฤต งดเว้นการเผาป่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะและวัชพืชข้างทาง รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วันตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 10 เมษายน 2561 ตลอดจนอนุญาตให้ราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยต้องขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ก่อนการเผาทุกครั้งหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

ดังนั้น เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน และเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 -10 เมษายน 2561

ด้วยความห่วงใยและปรารถดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

27750099_2014107898629443_5684529223105294344_n.jpg 27540168_2014107928629440_2786390133563076393_n.jpg 27540052_2014107931962773_2501691029983181525_n.jpg