27540169_2014069695299930_8350579168546538976_n.jpg

อบจ.ลำปาง ตรวจสอบโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ.งาว

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และการบำรุงรักษาสายทาง นับเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก โดยล่าสุด...นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 1 และนายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 2 นำทีมวิศวกรและนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อำเภองาว จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ถนนสายทางบ้านร่องเห็ด ม.3 ตำบลบ้านแหง - บ้านดอนไชย ม.4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่จำนวน 4,125 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ถนนสายทางบ้านอ้อน - บ้านแม่แป้น ม.5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่จำนวน 4,200 ตารางเมตร พื้นที่รวมทั้งหมด 8,325 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ 3,179,000 บาท ก่อสร้างโดยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

27544597_2014069771966589_3235762508582787757_n.jpg 27459253_2014069668633266_9195453088546031994_n.jpg 27750682_2014069601966606_270177738005718735_n.jpg27657571_2014069801966586_5759812161882733994_n.jpg27752011_2014069855299914_7037030808671873633_n.jpg