IMG_0932.jpg

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร ต่อข้าราชการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และข้าราชการที่รับโอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

IMG_0936.jpg

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ.ลำปาง เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง นำโดย ดร.ศศิธร รณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เป็นผู้ฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในด้านการคิดเชิงบวก การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์การ และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลกรสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

IMG_0926.jpg IMG_1005.jpg IMG_1012.jpgIMG_0978.jpg IMG_0982.jpg

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=2012486402124926