27173411_2007116329328600_381993354534383155_o.jpg

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับข้าราชการ พร้อมให้โอวาทและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่สอบบรรจุแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 ราย จากนั้นได้พาข้าราชการบรรจุใหม่ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน