27336922_2002525146454385_6192624908661086386_n.jpg

อบจ.ลำปางร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ"

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ" ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวชี้แจงนโยบายประชารัฐกับการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ" จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ช่วยผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถขับเคลื่อนแผนประชารัฐไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เกิดการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นรูปธรรม.

 27332214_2002524483121118_7958259566026826355_n.jpg

26993385_2002523929787840_22020758465028835_n.jpg 27072973_2002524026454497_2043754646803904626_n.jpg 27336467_2002523886454511_1680380909499829257_n.jpg27067699_2002524236454476_174677547384979744_n.jpg 27332640_2002524333121133_8336040723769870982_n.jpg 27541065_2002524726454427_8840137116344381352_n.jpg