25994830_1951073434932890_5191905358121977086_n.jpg

อบจ.ลำปางมอบรถจักรยานยนต์ร่วมชิงรางวัลกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมมอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ และนายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

สำหรับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในของรางวัลที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อาทิ การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ.