25396220_1939367636103470_6299612996317944633_n.jpg

นายกอบจ.ลำปางต้อนรับอธิบดีกรมการปกครอง

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งเดินทางมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมมอบนโยบายการอบรมเพิ่มศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปางร่วมประชุมรับฟังอย่างคับคั่ง

โดยภายหลังที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ว นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงแนวทาง 12 วาระ "ลำปางสร้างสรร ปันสุข" เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อนำข้อมูลและแนวคิดมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อร่วมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังวิสัยทัศน์ "องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ” เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชนชาวลำปาง.

25394700_1939367942770106_8459167034186398146_o.jpg

25394886_1939368109436756_7426226364646765938_o.jpg 25311238_1939368232770077_6676376422970311639_o.jpg25311403_1939368432770057_3253767594016044014_o.jpg 25311083_1939368519436715_4910502061093537316_o.jpg