22712317_1863583223681912_6945906538902409318_o.jpg 23794784_1907463849293849_3524860134710021501_n.jpg

อบจ.ลำปางร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน"ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน คนเมืองปาน ลำปาง ปลายทางฝัน" อาทิตย์ที่ 26 พ.ย.

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับพื้นที่/ย่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Living Lanna Heritage) โดยในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 จะมีกิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้แก่

1 .การแข่งขันแรลลี่วิ่งเทรล 2017 สนามที่ 1 เส้นทาง ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน – อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 16 และ 32 กิโลเมตร

2 .การแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ล้านนาไบค์แรลลี่ทัวร์ซีรี่ส์ 2017 สนามที่ 1 เส้นทาง ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน – บ้านสันกับตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 221 กิโลเมตร


เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองปาน ที่มีบรรยากาศและธรรมชาติอันสวยงาม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ สนองนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2561” องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการ “ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน คนเมืองปาน ลำปาง ปลายทางฝัน" ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และความบันเทิงจากศิลปิน เอ้ดดี้ ตลาดแตก และตู่ ดารณี

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการนำผลิตภัณฑ์/สินค้า OTOP มาสาธิตและจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น จากการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้กระจายได้อย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องได้ตลอดปีการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนบน รักษาและสืบทอดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

# ลำปาง ปลายทางฝัน พบกันที่งาน“ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน คนเมืองปาน ลำปาง ปลายทางฝัน"
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560ณ ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง