IMG_0241.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริมงาม ณ วัดนาบอน อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายมิตร ธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายเชน ปานสังข์ ส.อบจ.อำเภอเสริมงาม เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อำเภอเสริมงาม เพื่อนำเอาข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงพัฒนา และประสานทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

IMG_0243.jpg IMG_0272.jpg IMG_0273.jpg IMG_0287.jpg

IMG_0288.jpg IMG_0292.jpg IMG_0278.jpg IMG_0247.jpg 

ในช่วงบ่าย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลทุ่งงาม-ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 1 - บ้าดอนงาม หมู่ที่ 8 - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งงาม - บ้านสบเสริม หมู่ที่ 9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

IMG_0301.jpg IMG_0324.jpg IMG_0334.jpg