i0511602.jpg

อบจ.ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ส่ง สะเปาลอยน้ำเข้าร่วมประกวด ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2560 ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการประกวดสะเปาลอยน้ำ รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพันธกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบท ที่หลากหลาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในงานประเพณี และส่งเสริมอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลำปางต่อไป

i0511601.jpg

ชมภาพบรรยากาศทาง YOUTUBE : http://yt2fb.com/id_3067723/