i0111601.jpg
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด"


นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ซึ่งทุกวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1873741975999370

YOUTUBE : http://yt2fb.com/id_3056184/