พิมพ์
ฮิต: 182

i011160.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด โดยหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ดังนี้

1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนาส่วนจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

4. ประสานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และราชการส่วนท้องถิ่น

5. จัดสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น

6. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขตสภาตำบล

7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542)

8. จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ คือ

8.1 จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

8.2 กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

8.3 บำบัดน้ำเสีย

8.4 บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.5 วางผังเมือง

8.6 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง

8.7 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ

8.8 จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถ และตลาด

8.9 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.10 รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

8.11 จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น

8.12 จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่อบรมสำหรับราษฎร

8.13 จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ

8.14 ป้องกันและการบำบัดรักษาโรค

8.15 จัดตั้งและการบำรุงรักษาสถานพยาบาล

8.16 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

8.17 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ

8.18 กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

9. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากนี้ยังมีอำนาจรวมถึงหน้าที่เป็นของราชการส่วนกลางหรืออำนาจที่ส่วน ภูมิภาคมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีวิสัยทัศน์   "องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ”

ปัจจุบัน นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 29 คน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 621 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที้ดีในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณะสุข การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวลำปาง.