i3010601.jpg

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทางเว็บไซต์ (www.dla.go.th หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร”)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นเบื้องต้นจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
(1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
(2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...
(3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นตามมาตรฐาน 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กำหนดระยะเวลาเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.thหัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร”) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว

i3010603.jpg
i3010602.jpg