i2710601.jpg

 

อบจ.ลำปาง จัดอบรมการจัดหาพัสดุแนวใหม้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


27 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โอกาสนี้นางวันทนา วิรัชเกษม ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้

 

i2710602.jpg i2710604.jpg

 

การเปิดฝึกอบรมการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง "ความรู้การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำบันทึกรายงานผล , วิธีปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) รวมทั้งการตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงระเบียบ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน.

 

i2710603.jpg i2710605.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง  https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1866456366727931
YOUTUBE :  https://www.youtube.com/watch?v=RR7CNvAdCoA