314418352_492929102862408_6136100534088199421_n.jpg

 

"ยี่เป็งเมืองเถิน"

 

📌องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จึงได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ได้แก่ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เทศบาลเมืองล้อมแรด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
♦️ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปาง
♦️สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
♦️ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการรักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทย
♦️เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง