IMG_9538.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการในจังหวัดลำปาง ผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง วิทยากรบรรยายและล่ามภาษามือ รวมจำนวน 335 คน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ คนพิการ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการเสริมพลัง เกิดความมั่นใจ เคารพ ในศักดิ์ศรีของตนเอง เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ

IMG_9518.jpg

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

IMG_9535.jpg IMG_9592.jpg S__8871996.jpg

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว มีบทบาทสำคัญและมีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสการคุ้มครองจากรัฐ โดยให้คนพิการ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ทั้งทางการแพทย์ การศึกษา สวัสดิการสังคมและอาชีพ และกำหนดให้ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้พึ่งตนเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมสำหรับคนพิการของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายอนุศิษฎ์ แซ่สง บรรยายให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์คนพิการไทยและจังหวัดลำปาง กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และนายสถิต ผลทิพย์ บรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างกำลังใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการและความพิการ การเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

IMG_9578.jpg IMG_9577.jpg IMG_9539.jpg